แบบประเมิน การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาโค้ชและผู้อำนวยการเรียนรู้

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา

ระหว่างวันที่ 27-29 พฤษภาคม พ.ศ.2565 ณ โรงแรม ซี.เอส.ปัตตานี

จัดโดย...โครงการวิจัยการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพฯ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ขอขอบพระคุณสำหรับการตอบแบบประเมินในครั้งนี้

ทางทีมงานจะจัดส่งเกียรติบัตรออนไลน์ไปให้ท่านทาง Email ภายใน 5 นาที
Message could not be sent.Mailer Error: Invalid address: (to):