Evaluation form

PSU Virtual Visiting Professor Program “Positive Attitude: The Key to Successes”

ขอขอบพระคุณสำหรับการตอบแบบประเมินในครั้งนี้

กรุณากรอก ชื่อ-นามสกุลของท่าน สำหรับจัดส่งเกียรติบัตรออนไลน์