แบบประเมิน

การประชุมผู้บริหารและครูเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 1
Pattani IndiGo: Innovation - Discovery - Golek*
“ลงเรือลำเดียวกัน...สู่การบุกเบิกนวัตกรรมการศึกษาปัตตานี”

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 8.30 – 16.00 น.
รูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting ID: 949 6432 4932

ขอขอบพระคุณสำหรับการตอบแบบประเมินในครั้งนี้

จัดส่งเกียรติบัตรออนไลน์ไปยังท่านแล้ว กรุณาตรวจสอบ E-mail ของท่าน
หากไม่พบ E-mail ในกล่องจดหมาย ท่านสามารถตรวจสอบในถังขยะ E-mail ของท่านอีกครั้ง

Message could not be sent.Mailer Error: Invalid address: (to):