คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณอย่างยิ่งที่ท่านสละเวลาในการตอบแบบสอบถามในครั้งนี้