แบบสอบถามความพึงพอใจการอบรมเชิงปฏิบัติการ

"การเป็นครูมืออาชีพในศตวรรษที่ 21" (ด้านวิทยากร)

ขอขอบพระคุณสำหรับการตอบแบบประเมินในครั้งนี้

กรุณากรอก Email และชื่อ-นามสกุลของท่าน สำหรับจัดส่งเกียรติบัตรออนไลน์