แบบประเมิน

ความพึงพอใจในการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์
เรื่อง “การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ”

เวลา 09.00 - 16.00 น. วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
ผ่านระบบออนไลน์ zoom

ขอขอบพระคุณสำหรับการตอบแบบประเมินในครั้งนี้

จัดส่งเกียรติบัตรออนไลน์ไปยังท่านแล้ว กรุณาตรวจสอบ E-mail ของท่าน
หากไม่พบ E-mail ในกล่องจดหมาย ท่านสามารถตรวจสอบในถังขยะ E-mail ของท่านอีกครั้ง

Message could not be sent.Mailer Error: Invalid address: (to):