แบบสอบถาม

การเข้าร่วมโครงการอบรมการวิจัยในชั้นเรียน
เรื่อง "วิจัย.....ใครว่ายากส์""

เวลา 13.00 - 16.00 น. วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2565

ขอขอบพระคุณสำหรับการตอบแบบสอบถามในครั้งนี้

จัดส่งเกียรติบัตรออนไลน์ไปยังท่านแล้ว กรุณาตรวจสอบ E-mail ของท่าน
หากไม่พบ E-mail ในกล่องจดหมาย ท่านสามารถตรวจสอบในถังขยะ E-mail ของท่านอีกครั้ง

Message could not be sent.Mailer Error: Invalid address: (to):