แบบประเมิน

การบรรยายวิชาการพิเศษ ตอน ทัศนาภาษาไทยในต่างแดน
ตอนที่ 2 : เรียนไทยแล้วไปไหน

วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น.
ระบบการประชุมออนไลน์

คำชี้แจง: โปรดเติมข้อความลงในช่องว่างที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน และข้อเสนอแนะเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนางานโครงการต่อไป

ตอนที่ 1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมงาน

ตำแหน่ง /สถานะผู้ตอบแบบประเมิน
สังกัด

ตอนที่ 2 โปรดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการสัมมนาในภาพรวม

กำหนดระดับการประเมินความพึงพอใจไว้ 5 ระดับ คือ

      5 หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิ่ง

      4 หมายถึง เห็นด้วย

      3 หมายถึง ไม่แน่ใจ

      2 หมายถึง ไม่เห็นด้วย

      1 หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง

รายการประเมิน ระดับการประเมิน
1. โดยภาพรวมกิจกรรมเป็นไปตามความคาดหวังของท่าน 5 4 3 2 1
2. ด้านวิทยากร
     2.1 เนื้อหามีความทันสมัยและเหมาะสมตรงตามวัตถุประสงค์ 5 4 3 2 1
     2.2 ความสามารถในการถ่ายทอด/สื่อสาร/ให้ความเข้าใจ 5 4 3 2 1
     2.3 วิทยากรมีคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถตรงกับเนื้อหาการอบรม 5 4 3 2 1
3. ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการอบรม
     3.1 กิจกรรมเป็นประโยชน์ต่อครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา หรือนักศึกษาวิชาชีพครู 5 4 3 2 1
     3.2 ท่านสามารถนำความรู้หรือแนวคิดที่ได้ไปต่อยอดใช้ในวิชาชีพได้จริง 5 4 3 2 1
กำหนดระดับการประเมินความพึงพอใจไว้ 5 ระดับ คือ

      5 หมายถึง ดีเยี่ยม

      4 หมายถึง ดี

      3 หมายถึง ไม่แน่ใจ

      2 หมายถึง พอใช้

      1 หมายถึง ปรับปรุง

รายการประเมิน ระดับการประเมิน
4. ด้านการบริหารจัดการและรูปแบบการจัดโครงการ
     4.1 การประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสาร ในการจัดโครงการในครั้งนี้ 5 4 3 2 1
     4.2 ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม 5 4 3 2 1
     4.3 ความเสถียรของระบบ/เครือข่ายที่ใช้ในการจัดอบรม 5 4 3 2 1
     4.4 รูปแบบและวิธีการจัดอบรมมีความเหมาะสม 5 4 3 2 1

หัวข้อหรือประเด็นที่ท่านอยากให้จัดกิจกรรมในครั้งต่อไป

ข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นอื่นๆ