แบบประเมิน การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาโค้ชและผู้อำนวยการเรียนรู้

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา

ระหว่างวันที่ 27-29 พฤษภาคม พ.ศ.2565 ณ โรงแรม ซี.เอส.ปัตตานี

จัดโดย...โครงการวิจัยการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพฯ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

คำชี้แจง

    ขอให้ท่านตอบแบบประเมินให้ครบถ้วน เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนาการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

เพศ
Email
ชื่อ-นามสกุล
สังกัดของท่าน

ตอนที่ 2 โปรดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาโค้ชและผู้อำนวยการเรียนรู้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา

กำหนดระดับการประเมินความพึงพอใจ/ความรู้ความเข้าใจ/การนำความรู้ไปใช้ไว้ 5 ระดับ คือ

      5 หมายถึง มากที่สุด

      4 หมายถึง มาก

      3 หมายถึง ปานกลาง

      2 หมายถึง น้อย

      1 หมายถึง น้อยที่สุด

รายการประเมิน ระดับความพึงพอใจ/ความรู้ความเข้าใจ/การนำความรู้ไปใช้
1. การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความเหมาะสม * 5 4 3 2 1
2. เนื้อหาของการประชุมเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมฯ * 5 4 3 2 1
3. เนื้อหาของการประชุมสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน * 5 4 3 2 1
4. การใช้เวลาตรงตามที่กำหนดไว้ * 5 4 3 2 1
5. การตอบข้อซักถามตรงประเด็นและชัดเจน * 5 4 3 2 1
6. เนื้อหาของการประชุมมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน * 5 4 3 2 1
7. ระยะเวลาในการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีความเหมาะสม * 5 4 3 2 1
8. ความเข้าใจเกี่ยวกับนวัตกรรมการศึกษา "ก่อน" เข้าร่วมกิจกรรม * 5 4 3 2 1
9. ความเข้าใจเกี่ยวกับนวัตกรรมการศึกษา "หลัง" เข้าร่วมกิจกรรม * 5 4 3 2 1
10. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ * 5 4 3 2 1
11. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ เเละถ่ายทอดแก่เพื่อนร่วมงานได้ * 5 4 3 2 1


ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ


การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาโค้ชและผู้อำนวยการเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษาครั้งนี้มีแง่มุมใดที่เป็นประโยชน์หรือมีคุณค่ากับท่านมากที่สุด


ท่านอยากให้ทางทีมผู้จัดการอบรม ปรับปรุงในเรื่องใด อย่างไร