แบบประเมิน

โครงการประกวดนวัตกรรมของบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ (EDU Innovation Fair#1)

วันที่ 26 สิงหาคม 2564
ระบบการประชุมออนไลน์

คำชี้แจง: โปรดเติมข้อความลงในช่องว่างที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน และข้อเสนอแนะเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนางานโครงการต่อไป

แบบสอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ

กำหนดระดับการประเมินความพึงพอใจไว้ 5 ระดับ คือ

      5 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด

      4 หมายถึง พึงพอใจมาก

      3 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง

      2 หมายถึง พึงพอใจน้อย

      1 หมายถึง พึงพอใจน้อยที่สุด

รายการประเมิน ระดับการประเมิน

การจัดกิจกรรมก่อนการประกวด

1. มีขั้นตอนการจัดกิจกรรมที่ชัดเจน 5 4 3 2 1
2. กระบวนการจัดกิจกรรมตรงกับวัตถุประสงค์การจัดงาน 5 4 3 2 1
3. มีการอำนวยความสะดวกในการเข้าร่วมกิจกรรม 5 4 3 2 1
4. ขั้นตอนการจัดกิจกรรมหรือการให้บริการมีความยืดหยุ่น 5 4 3 2 1
5. ได้รับความรู้หรือประโยชน์จากกระบวนการจัดกิจกรรมทุกขั้นตอน 5 4 3 2 1
6. มีการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้า และอย่างทั่วถึง 5 4 3 2 1
7. ความพึงพอใจในภาพรวม 5 4 3 2 1

กิจกรรมการประกวดนวัตกรรม

1. ได้เข้าร่วมโครงการหรือได้บริการอย่างประทับใจ 5 4 3 2 1
2. มีช่วงเวลาการจัดที่เหมาะสม 5 4 3 2 1
3. เป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อท่าน 5 4 3 2 1
4. สามารถนำความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมไปประยุกต์ใช้ในงานของตนเองได้ 5 4 3 2 1
5. การประชาสัมพันธ์และการแจ้งข่าวสารทั่วถึง 5 4 3 2 1
6. รูปแบบการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม 5 4 3 2 1
7. ความพึงพอใจในภาพรวม 5 4 3 2 1


ข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นอื่นๆ