แบบประเมิน

การประชุมผู้บริหารและครูเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 1
Pattani IndiGo: Innovation - Discovery - Golek*
“ลงเรือลำเดียวกัน...สู่การบุกเบิกนวัตกรรมการศึกษาปัตตานี”

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 8.30 – 16.00 น.
รูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting ID: 949 6432 4932

คำชี้แจง:
1) ขอให้ท่านตอบแบบประเมินให้ครบถ้วน เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป็นประโยชน์ในการนำไปใช้ต่อไป
2) หลังเสร็จสิ้นกิจกรรม ขอความกรุณาท่านทำแบบประเมินให้ครบถ้วน และเกียรติบัตรจะส่งให้ตามอีเมลที่ได้ระบุไว้


ตอนที่ 1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมงาน

เพศ
คำนำหน้า
ชื่อ
นามสกุล
E-mail
ท่านเข้าร่วมกิจกรรมช่วงใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

ตอนที่ 2 โปรดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมการประชุมผู้บริหารและครูเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 1 Pattani IndiGo: Innovation - Discovery - Golek* “ลงเรือลำเดียวกัน...สู่การบุกเบิกนวัตกรรมการศึกษาปัตตานี” ในภาพรวม

คำชี้แจง:
โปรดทำเครื่องหมาย ลงในช่องว่างเพียงหนึ่งข้อที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด กำหนดระดับการประเมิน (ความพึงพอใจ/ความรู้ความเข้าใจ/การนำความรู้ไปใช้) 5 ระดับ ดังนี้

      5 หมายถึง มากที่สุด

      4 หมายถึง มาก

      3 หมายถึง ปานกลาง

      2 หมายถึง น้อย

      1 หมายถึง น้อยที่สุด

รายการประเมิน ระดับการประเมิน
2.1 ด้านวิทยากร
1. การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความเหมาะสม * 5 4 3 2 1
2. เนื้อหาของการประชุมเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมฯ * 5 4 3 2 1
3. เนื้อหาของการประชุมสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน * 5 4 3 2 1
4. การใช้เวลาตรงตามที่กำหนดไว้ * 5 4 3 2 1
5. การตอบข้อซักถามตรงประเด็นและชัดเจน * 5 4 3 2 1
6. เนื้อหาของการประชุมมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน * 5 4 3 2 1
7. ระยะเวลาในการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีความเหมาะสม * 5 4 3 2 1
8. ความเข้าใจเกี่ยวกับนวัตกรรมการศึกษา "ก่อน" เข้าร่วมกิจกรรม * 5 4 3 2 1
9. ความเข้าใจเกี่ยวกับนวัตกรรมการศึกษา "หลัง" เข้าร่วมกิจกรรม * 5 4 3 2 1
10. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ * 5 4 3 2 1
11. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ เเละถ่ายทอดแก่เพื่อนร่วมงานได้ * 5 4 3 2 1

ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

คำชี้แจง:
โปรดแสดงข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ

1. การประชุมผู้บริหารและครูเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานีครั้งนี้มีแง่มุมใดที่เป็นประโยชน์หรือมีคุณค่ากับท่านมากที่สุด *
2. ท่านอยากให้ทางทีมผู้จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปรับปรุงในเรื่องใด อย่างไร *