แบบประเมิน

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้วยนวัตกรรมการอ่านออนไลน์

วันที่ 22-23 สิงหาคม 2564
ระบบออนไลน์

คำชี้แจง: โปรดเติมข้อความลงในช่องว่างที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน และข้อเสนอแนะเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนางานโครงการต่อไป

ตอนที่ 1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมงาน

อายุ
ประสบการณ์การสอนในะระดับปฐมวัย (ระบุเป็น เดือน ปี )
ชื่อโรงเรียน
ระดับชั้นเรียนที่สอน

ส่วนที่ 2 ประเมินความพึงพอใจด้านความรู้/ทักษะ/การนำไปใช้ประโยชน์หลังการเข้าร่วมกิจกรรม
รายการประเมิน ระดับการประเมิน
มากที่สุด มาก ไม่แน่ใจ น้อย น้อยที่สุด
     1. การพัฒนาศักยภาพของท่านในการใช้นวัตกรรมด้านการอ่านเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
     2. ระดับความรู้ ในการใช้นวัตกรรมด้านการอ่านเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
     3. การมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมกิจกรรม
     4. การนำนวัตกรรมการอ่านไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน
     5. นวตกรรมการอ่าน มีประโยชน์ต่อผู้เรียน
     6. นวตกรรมการอ่าน มีประโยชน์ต่อผู้สอน
     7. ภาพรวมระดับความพึงพอใจของท่านในการเข้าร่วมกิจกรรม
ส่วนที่ 3 ประเมินความพึงพอใจด้านวิทยากร
รายการประเมิน ระดับการประเมิน
มากที่สุด มาก ไม่แน่ใจ น้อย น้อยที่สุด
     1. บุคลิกภาพเหมาะสมน่าเชื่อถือ
     2. ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร
     3. มีความครบถ้วนของเนื้อหาในการจัดกิจกรรม
     4. โดยภาพรวม วิทยากรมีความเหมาะสมในการพัฒนาทักษะด้านการส่งเสริมผู้เรียนระดับปฐมวัยด้วยนวัตกรรมการอ่าน

ประโยชน์ที่โรงเรียนและชุมชนได้รับจากการดำเนินโครงการฯ

ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ (โปรดระบุปัญหาด้านการดำเนินโครงการฯ และปัญหาที่ค้นพบจากการดำเนินการ