แบบประเมิน

แบบประเมินการเข้าร่วมโครงการพัฒนาครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระยะเข้าสู่วิชาชีพ รุ่นที่ 5 บรรจุปี พ.ศ.2563 (Ep.2)

เวลา 09.30 - 16.30 น. วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
ผ่านระบบออนไลน์ zoom

คำชี้แจง:
1) ขอให้ท่านตอบแบบประเมินให้ครบถ้วน เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป็นประโยชน์ในการนำไปใช้ต่อไป
2) หลังเสร็จสิ้นกิจกรรม ขอความกรุณาท่านทำแบบประเมินให้ครบถ้วน และเกียรติบัตรจะส่งให้ตามอีเมลที่ได้ระบุไว้


ตอนที่ 1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมงาน

หน่วยงานที่สังกัด
สถานภาพ

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการฯ

กำหนดระดับการประเมินความพึงพอใจไว้ 5 ระดับ คือ

      5 หมายถึง มากที่สุด

      4 หมายถึง มาก

      3 หมายถึง ปานกลาง

      2 หมายถึง น้อย

      1 หมายถึง น้อยที่สุด

รายการประเมิน ระดับการประเมิน
การบรรยายพิเศษ หัวข้อ“Inclusive Education in the Next Normal: Lessons from Philippines”
โดย Asst. Professor Frank S.Emboltura
University of San Agustin, Philppines
1. การถ่ายทอดข้อมูลของวิทยากรมีความเหมาะสม * 5 4 3 2 1
2. เนื้อหาที่ได้รับเป็นประโยชน์และสามารถนำไปใช้ได้ * 5 4 3 2 1
3. การใช้สื่อโสตทัศนูปกรณ์เหมาะสม * 5 4 3 2 1
4. สื่อที่นำเสนอมีความเข้าใจได้ง่าย * 5 4 3 2 1
5. ความรู้ความเชี่ยวชาญของวิทยากรมีความเหมาะสม * 5 4 3 2 1
6. ประสิทธิภาพของวิทยากรมีความเหมาะสม * 5 4 3 2 1
การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Blended Learning in the Post-Pandemic: Lessons from South Korea”
โดย Professor Dr. Jungmin Kwon
Seoul National University of Education, South Korea
1. การถ่ายทอดข้อมูลของวิทยากรมีความเหมาะสม * 5 4 3 2 1
2. เนื้อหาที่ได้รับเป็นประโยชน์และสามารถนำไปใช้ได้ * 5 4 3 2 1
3. การใช้สื่อโสตทัศนูปกรณ์เหมาะสม * 5 4 3 2 1
4. สื่อที่นำเสนอมีความเข้าใจได้ง่าย * 5 4 3 2 1
5. ความรู้ความเชี่ยวชาญของวิทยากรมีความเหมาะสม * 5 4 3 2 1
6. ประสิทธิภาพของวิทยากรมีความเหมาะสม * 5 4 3 2 1
กิจกรรม Workshop “เปลี่ยนครูให้เป็นโค้ช ตอบโจทย์การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21”
โดย นางสาวจิตปภา สุพันธะ (ครูมิกกี้)
นักพูดและ Influencer ด้านการศึกษาผู้เชี่ยวชาญด้าน Creative-based learning
1. การถ่ายทอดข้อมูลของวิทยากรมีความเหมาะสม * 5 4 3 2 1
2. เนื้อหาที่ได้รับเป็นประโยชน์และสามารถนำไปใช้ได้ * 5 4 3 2 1
3. การใช้สื่อโสตทัศนูปกรณ์เหมาะสม * 5 4 3 2 1
3. การใช้สื่อโสตทัศนูปกรณ์เหมาะสม * 5 4 3 2 1
4. สื่อที่นำเสนอมีความเข้าใจได้ง่าย * 5 4 3 2 1
5. ความรู้ความเชี่ยวชาญของวิทยากรมีความเหมาะสม * 5 4 3 2 1
6. ประสิทธิภาพของวิทยากรมีความเหมาะสม * 5 4 3 2 1
ความพึงพอใจโดยภาพรวมต่อการจัดโครงการ
5 4 3 2 1
ข้อเสนอแนะอื่นๆ เพิ่มเติมของภาพรวมในการจัดโครงการ