แบบประเมิน

โครงการพัฒนาครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระยะเข้าสู่วิชาชีพ (induction Period)
รุ่น 5 (บรรจุ ปี พ.ศ. 2563)

เวลา 08.30 - 16.30 น. วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2565
ผ่านระบบออนไลน์ zoom

คำชี้แจง:
1) ขอให้ท่านตอบแบบประเมินให้ครบถ้วน เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป็นประโยชน์ในการนำไปใช้ต่อไป
2) หลังเสร็จสิ้นกิจกรรม ขอความกรุณาท่านทำแบบประเมินให้ครบถ้วน และเกียรติบัตรจะส่งให้ตามอีเมลที่ได้ระบุไว้


ตอนที่ 1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมงาน

หน่วยงานที่สังกัด
สถานภาพ
จังหวัดที่บรรจุ *กรณีครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการประชุมวิชาการ

กำหนดระดับการประเมินความพึงพอใจไว้ 5 ระดับ คือ

      5 หมายถึง มากที่สุด

      4 หมายถึง มาก

      3 หมายถึง ปานกลาง

      2 หมายถึง น้อย

      1 หมายถึง น้อยที่สุด

รายการประเมิน ระดับการประเมิน
การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ความคาดหวังของสังคมต่อครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง”
โดย นางสาววัฒนาพร สุขพรต
ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
1. การถ่ายทอดข้อมูลของวิทยากรมีความเหมาะสม * 5 4 3 2 1
2. เนื้อหาที่ได้รับเป็นประโยชน์และสามารถนำไปใช้ได้ * 5 4 3 2 1
3. การใช้สื่อโสตทัศนูปกรณ์เหมาะสม * 5 4 3 2 1
4. สื่อที่นำเสนอมีความเข้าใจได้ง่าย * 5 4 3 2 1
5. ความรู้ความเชี่ยวชาญของวิทยากรมีความเหมาะสม * 5 4 3 2 1
การบรรยายพิเศษ “ครูยุคใหม่ Think Global Act Local”
โดย ดร.นิภาพร กุลสมบูรณ์
นักวิชาการอิสระ ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
1. การถ่ายทอดข้อมูลของวิทยากรมีความเหมาะสม * 5 4 3 2 1
2. เนื้อหาที่ได้รับเป็นประโยชน์และสามารถนำไปใช้ได้ * 5 4 3 2 1
3. การใช้สื่อโสตทัศนูปกรณ์เหมาะสม * 5 4 3 2 1
4. สื่อที่นำเสนอมีความเข้าใจได้ง่าย * 5 4 3 2 1
5. ความรู้ความเชี่ยวชาญของวิทยากรมีความเหมาะสม * 5 4 3 2 1
การบรรยายพิเศษ “บูรณาการเทคโนโลยีกับการสอนอย่างไร ให้โดนใจผู้เรียนยุค Next Normal ?”
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอภาส เกาไศยาภรณ์
ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
1. การถ่ายทอดข้อมูลของวิทยากรมีความเหมาะสม * 5 4 3 2 1
2. เนื้อหาที่ได้รับเป็นประโยชน์และสามารถนำไปใช้ได้ * 5 4 3 2 1
3. การใช้สื่อโสตทัศนูปกรณ์เหมาะสม * 5 4 3 2 1
4. สื่อที่นำเสนอมีความเข้าใจได้ง่าย * 5 4 3 2 1
5. ความรู้ความเชี่ยวชาญของวิทยากรมีความเหมาะสม * 5 4 3 2 1
การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ออกแบบนวัตกรรมการเรียนรู้ผสานความเป็นท้องถิ่นอย่างไร ให้เป็นวิจัยในชั้นเรียน ?”
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุวัจน์ สองเมือง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
ดร.วชิระ ดวงใจดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
1. การถ่ายทอดข้อมูลของวิทยากรมีความเหมาะสม * 5 4 3 2 1
2. เนื้อหาที่ได้รับเป็นประโยชน์และสามารถนำไปใช้ได้ * 5 4 3 2 1
3. การใช้สื่อโสตทัศนูปกรณ์เหมาะสม * 5 4 3 2 1
4. สื่อที่นำเสนอมีความเข้าใจได้ง่าย * 5 4 3 2 1
5. ความรู้ความเชี่ยวชาญของวิทยากรมีความเหมาะสม * 5 4 3 2 1
ความพึงพอใจโดยภาพรวมต่อการจัดโครงการ
5 4 3 2 1
ข้อเสนอแนะอื่นๆ เพิ่มเติมของภาพรวมในการจัดโครงการ