แบบประเมิน

โครงการ "ม.อ.วิชาการ 2564" กิจกรรมที่ 1 : ห้องเรียนแห่งความสุขกับการเรียนรู้ยุค New Normal New Education

วันที่ 18 สิงหาคม 2564
ระบบออนไลน์

คำชี้แจง: โปรดเติมข้อความลงในช่องว่างที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน และข้อเสนอแนะเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนางานโครงการต่อไป

ตอนที่ 1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมงาน

เพศ
อายุ
ตำแหน่ง /สถานะผู้ตอบแบบประเมิน
สังกัด

ตอนที่ 2 โปรดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการสัมมนาในภาพรวม

รายการประเมิน ระดับการประเมิน
1. ภาพรวมกิจกรรม
เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
     1.1 ท่านเห็นด้วยกับการจัดโครงการออนไลน์
     1.2 โดยภาพรวมกิจกรรมเป็นไปตามความคาดหวังของท่าน
2. ด้านการบริหารจัดการและรูปแบบการจัดโครงการ
ดีเยี่ยม ดี พอใจ ปรับปรุง ควรปรับปรุง
     2.1 การประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสาร ในการจัดโครงการในครั้งนี้
     2.2 ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม
     2.3 ความเสถียรของระบบ/เครือข่ายที่ใช้ในการจัดอบรม
     2.4 รูปแบบและวิธีการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม
     2.5 เวลาในการจัดแต่ละกิจกรรมมีความเหมาะสม
3. ท่านทราบข้อมูลการจัดโครงการผ่านช่องทางใด

4. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลการจัดโครงการ

รายการประเมิน ระดับการประเมิน
5. ด้านวิทยากร
ดีเยี่ยม ดี พอใจ ปรับปรุง ควรปรับปรุง
     5.1 เนื้อหามีความทันสมัยและเหมาะสมตรงตามวัตถุประสงค์
     5.2 ความสามารถในการถ่ายทอด/สื่อสาร/ให้ความเข้าใจ
     5.3 วิทยากรมีคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถตรงกับเนื้อหาการอบรม
     5.4 ความชัดเจนในการบรรยาย
     5.5 ความเหมาะสมของวิทยากรโดยส่วนรวม
รายการประเมิน ระดับการประเมิน
6. ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม
เห็นด้วยมากที่สุด เห็นด้วยมาก เห็นด้วยปานกลาง ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยที่สุด
     6.1 ท่านสามารถนำความรู้การสร้างความสุขในห้องเรียนออนไลน์ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง
     6.2 ท่านได้เห็นความสำคัญของการสร้างบรรยากาศการเรียนทั้งในรูปแบบออนไลน์ และแบบห้องเรียนปกติ

หัวข้อหรือประเด็นที่ท่านอยากให้จัดกิจกรรมในครั้งต่อไป

ข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นอื่นๆ