แบบประเมิน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "Theme-based Teaching"

วันที่ 16 ตุลาคม 2564
ผ่านระบบออนไลน์ zoom

คำชี้แจง: โปรดเติมข้อความลงในช่องว่างที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน และข้อเสนอแนะเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนางานโครงการต่อไป

ตอนที่ 1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมงาน

เพศ
อายุ
ตำแหน่ง /สถานะผู้ตอบแบบประเมิน
หน่วยงานต้นสังกัดของท่าน

ตอนที่ 2 โปรดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการสัมมนาในภาพรวม

กำหนดระดับการประเมินความพึงพอใจไว้ 5 ระดับ คือ

      5 หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิ่ง

      4 หมายถึง เห็นด้วย

      3 หมายถึง ไม่แน่ใจ

      2 หมายถึง ไม่เห็นด้วย

      1 หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง

รายการประเมิน ระดับการประเมิน
1. ความรู้ ความสามารถของวิทยากร 5 4 3 2 1
2. หัวข้ออบรมน่าสนใจและทันสมัย 5 4 3 2 1
3. การอบรมส่งเสริมสมรรถนะการสอนให้แก่ท่าน 5 4 3 2 1
4. ความรู้ทางวิชาการที่ได้รับจากการเข้าร่วมอบรม 5 4 3 2 1
5. สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ได้อย่างเข้าใจ 5 4 3 2 1
6. ความเข้าใจเกี่ยวกับ Theme-based Teaching 5 4 3 2 1
7. รูปแบบ/ วิธีการ ในการจัดอบรม 5 4 3 2 1
8. ความเหมาะสมของเวลาในการจัดอบรม 5 4 3 2 1
9. ความพึงพอใจต่อการอบรมในภาพรวม 5 4 3 2 1
ข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นอื่นๆ