แบบสอบถามความคิดเห็นของครูและผู้บริหารสถานศึกษา

เพื่อประเมินประสิทธิภาพชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

คำชี้แจง

    แบบสอบถามฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยเรื่อง “การพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาในจังหวัดปัตตานี” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพของทีมบริหารในแต่ละสถานศึกษาสำหรับการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษา

    ขอให้ท่านได้โปรดตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริงเพื่อนำผลการวิเคราะห์มาใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพและพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาต่อไป อนึ่ง การตอบแบบสอบถามครั้งนี้จะไม่สามารถระบุถึงตัวตนของท่านได้ ผู้วิจัยจะนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นรายโรงเรียน รายเขต และรายจังหวัด โดยจะเก็บรักษาข้อมูลที่ได้รับเป็นความลับเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของท่านแต่ประการใด

    แบบสอบถามฉบับนี้แบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 ระดับประสิทธิภาพของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ตอนที่ 3 ระดับความถี่ในการพูดคุยประเด็นต่าง ๆ ในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพของสถานศึกษา ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาประสิทธิภาพชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

เพศ
อายุ
ประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งครูหรือผู้บริหารสถานศึกษา
ระดับการศึกษา
โรงเรียนที่ท่านสังกัดปัจจุบัน
ตำแหน่งปัจจุบัน
ในปีการศึกษา 2564 ท่านสอนนักเรียนชั้น ป. 4 - 5 หรือไม่
ท่านสอนตรงวุฒิการศึกษาที่จบหรือไม่
จงเลือกข้อที่สอดคล้องกับบริบทโรงเรียนของท่านมากที่สุด

ตอนที่ 2 ระดับประสิทธิภาพของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

กำหนดระดับการประเมินประสิทธิภาพไว้ 5 ระดับ คือ

      5 หมายถึง ประสิทธิภาพของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมากที่สุด

      4 หมายถึง ประสิทธิภาพของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมาก

      3 หมายถึง ประสิทธิภาพของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพปานกลาง

      2 หมายถึง ประสิทธิภาพของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพน้อย

      1 หมายถึง ประสิทธิภาพของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพน้อยที่สุด

ประสิทธิภาพของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ระดับ
ด้านการสร้างความคาดหวังและบรรทัดฐานการทำงานร่วมกัน
1. โรงเรียนสื่อสารความสำคัญของการพัฒนา PLC ให้ครูตระหนักถึงความสำคัญของการร่วมวง PLC อย่างมีประสิทธิภาพ * 5 4 3 2 1
2. โรงเรียนพัฒนารูปแบบการดำเนินการ PLC ได้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนและเจตนารมณ์ของพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา * 5 4 3 2 1
3. โรงเรียนสื่อสารรูปแบบและวิธีดำเนินการ PLC กับครูอย่างชัดเจนเพื่อให้ทุกคนร่วมมือร่วมใจในวง PLC * 5 4 3 2 1
4. โรงเรียนส่งเสริมให้ครูในวง PLC ทุกคนเห็นภาพความสำเร็จของโรงเรียนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาผู้เรียน * 5 4 3 2 1
5. โรงเรียนนำประเด็นที่ได้พูดคุยในวง PLC มาใช้เพื่อปรับปรุงการบริหารและการจัดการเรียนรู้เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง * 5 4 3 2 1
6. โรงเรียนสนับสนุนให้ครูแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรับฟังความท้าทายในการพัฒนาผู้เรียนร่วมกันอย่างเปิดใจ * 5 4 3 2 1
7. โรงเรียนระดมทรัพยากรและบุคลากรจากภายนอกเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพของครูอย่างต่อเนื่อง * 5 4 3 2 1
ด้านการพัฒนาศักยภาพของครูให้สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนแต่ละคน
8. วง PLC มีการกระตุ้นให้ครูใช้วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนที่หลากหลาย * 5 4 3 2 1
9. วง PLC มีการส่งเสริมให้ครูนำผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนมาใช้เป็นสารสนเทศประกอบการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครู * 5 4 3 2 1
10. วง PLC มีการร่วมกันพัฒนาระบบสารสนเทศการเรียนรู้ของผู้เรียนเพื่อให้ครูได้เก็บข้อมูลและนำข้อมูลมาใช้เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ * 5 4 3 2 1
11. วง PLC มีการวิเคราะห์และหาแนวทางพัฒนาผู้เรียนร่วมกัน โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศที่ได้จากการประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียน * 5 4 3 2 1
ด้านการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของครู
12. โรงเรียนสนับสนุนทรัพยากรการเรียนรู้สำหรับครูเพื่อใช้ในวง PLC เช่น หนังสือ บทความ คอร์สเรียนออนไลน์ วิทยากร เป็นต้น * 5 4 3 2 1
13. โรงเรียนแสวงหาความร่วมมือหรือสร้างเครือข่ายองค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อพัฒนาภาวะผู้นำทางวิชาการของครูในวง PLC * 5 4 3 2 1
14. โรงเรียนพัฒนาทักษะการโค้ช (Coach) หรือทักษะการอำนวยการการเรียนรู้ (Facilitator) ให้กับครูในวง PLC * 5 4 3 2 1
15. โรงเรียนมีรูปแบบและระบบการถอดบทเรียน (Lessons learned) ในวง PLC เพื่อเก็บสะสมองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ * 5 4 3 2 1
16. โรงเรียนมีการนำความรู้ที่ได้จากการวิจัยมาออกแบบกระบวนการพัฒนาครูในวง PLC * 5 4 3 2 1
17. โรงเรียนกระตุ้นและเปิดโอกาสให้ครูเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพครูกับองค์กรภายนอกหรือเป็นสมาชิกของสมาคมทางวิชาชีพ * 5 4 3 2 1
18. โรงเรียนมีการนำรูปแบบและกิจกรรมของวง PLC ที่ประสบความสำเร็จในบริบทต่าง ๆ มาปรับใช้ในการพัฒนาศักยภาพของครู * 5 4 3 2 1
ด้านการสร้างความรับผิดชอบร่วมกันระหว่างครู
19. โรงเรียนพยายามปรับลดวัฒนธรรมการบริหารแบบสั่งการ (Top down) เพื่อส่งเสริมบรรยากาศการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาร่วมกัน * 5 4 3 2 1
20. โรงเรียนส่งเสริมให้ครูรู้สึกว่าการเข้าร่วมวง PLC เพื่อพัฒนานวัตกรรมการศึกษาไม่ได้เป็นหน้าที่ของคนใดคนหนึ่ง แต่เป็นหน้าที่ของครูทุกคน * 5 4 3 2 1
21. โรงเรียนวางแผนการพัฒนาผู้เรียนในระยะยาวที่ชัดเจนเพื่อเป็นเป้าหมายและสร้างความร่วมมือในการพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง * 5 4 3 2 1
22. โรงเรียนส่งเสริมให้ครูทุกคนรู้สึกรับผิดชอบร่วมกันในการส่งเสริมความสำเร็จของผู้เรียนเป็นรายบุคคล * 5 4 3 2 1
23. โรงเรียนสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ส่งเสริมให้ครูและผู้บริหารรู้สึกเชื่อใจซึ่งกันและกัน (Trust) * 5 4 3 2 1
24. โรงเรียนส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานที่ให้ครูกล้าลองทำสิ่งใหม่ ๆ และยอมรับความเสี่ยง (Take risk) ในการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา * 5 4 3 2 1
25. โรงเรียนมีกลไกเพื่อเหนี่ยวนำให้ผู้บริหารและครูทุกคน “ระเบิดจากภายใน” เพื่อการพัฒนาผู้เรียนร่วมกันได้อย่างฮึกเหิม * 5 4 3 2 1
26. โรงเรียนมีกลยุทธ์ในการสร้างแรงจูงใจให้ครูรู้สึกมีขวัญและกำลังใจในการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาร่วมกันในลักษณะความสำเร็จของทีม * 5 4 3 2 1
27. โรงเรียนส่งเสริมวัฒนธรรมการชื่นชมครูและส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวง PLC เมื่อครูใช้วิธีการใหม่ ๆ ในการพัฒนาผู้เรียน * 5 4 3 2 1

ตอนที่ 3 ระดับความถี่ในการพูดคุยประเด็นต่าง ๆ ในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพของสถานศึกษา

กำหนดระดับความถี่ไว้ 5 ระดับ คือ

      5 หมายถึง มีความถี่ในการพูดคุยอยู่ในระดับมากที่สุด

      4 หมายถึง มีความถี่ในการพูดคุยอยู่ในระดับมาก

      3 หมายถึง มีความถี่ในการพูดคุยอยู่ในระดับปานกลาง

      2 หมายถึง มีความถี่ในการพูดคุยอยู่ในระดับน้อย

      1 หมายถึง มีความถี่ในการพูดคุยอยู่ในระดับน้อยที่สุด

บ่อยแค่ไหนที่วง PLC มีการพูดคุยประเด็นต่อไปนี้... ระดับ
1. ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน * 5 4 3 2 1
2. แนวทางในการพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้ของผู้เรียน * 5 4 3 2 1
3. แนวทางในการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียน * 5 4 3 2 1
4. แนวทางในการพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน * 5 4 3 2 1
5. แนวทางการส่งเสริมให้ครูพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ * 5 4 3 2 1
6. ประเด็นการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา * 5 4 3 2 1
7. ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลน/ด้อยโอกาส * 5 4 3 2 1
8. ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับทุนทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมของผู้เรียน * 5 4 3 2 1
9. แนวทางการสร้างการมีส่วนร่วมขององค์กรภายนอกและชุมชน * 5 4 3 2 1
10. แนวทางในการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษา * 5 4 3 2 1
11. ข้อเสนอในการปลดล็อคการทำงานของโรงเรียนให้มีอิสระมากขึ้น * 5 4 3 2 1
12. ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นโรงเรียนนำร่องในพื้นที่นวัตกรรม * 5 4 3 2 1
13. บทเรียนที่ดีจากการเข้าร่วมโรงเรียนนำร่องในพื้นที่นวัตกรรม * 5 4 3 2 1

ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาประสิทธิภาพชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษาหรือข้อเสนอแนะอื่น