แบบประเมิน

โครงการ "อักษราวิชชาจารย์" ตอน พินิจอิเหนาไทย นิทัศน์อิเหนาเทศ

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565
ระบบการประชุมออนไลน์

คำชี้แจง: โปรดเติมข้อความลงในช่องว่างที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน และข้อเสนอแนะเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนางานโครงการต่อไป

ตอนที่ 1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมงาน

ชื่อ-นามสกุล *
Email *
สังกัด

ตอนที่ 2 โปรดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการสัมมนาในภาพรวม

กำหนดระดับการประเมินความพึงพอใจไว้ 5 ระดับ คือ

      5 หมายถึง มากที่สุด

      4 หมายถึง มาก

      3 หมายถึง ปานกลาง

      2 หมายถึง น้อย

      1 หมายถึง น้อยที่สุด

รายการประเมิน ระดับการประเมิน
1. กิจกรรมเป็นไปตามความคาดหวังของท่าน 5 4 3 2 1
2. การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร ของโครงการบรรยายพิเศษชุด "ไทยวิทยา ศึกษาศาสตร์" * 5 4 3 2 1
3. ความเหมาะสมในระยะเวลาจัดโครงการฯ * 5 4 3 2 1
4. ความเสถียรของระบบ/เครือข่ายที่ใช้จัดอบรม * 5 4 3 2 1
5. ความเหมาะสมในรูปแบบและวิธีการจัดอบรม * 5 4 3 2 1

ตอนที่ 3 ประเมินกิจกรรมในภาพรวม (ด้านวิทยากร)

กำหนดระดับการประเมินความพึงพอใจไว้ 5 ระดับ คือ

      5 หมายถึง มากที่สุด

      4 หมายถึง มาก

      3 หมายถึง ปานกลาง

      2 หมายถึง น้อย

      1 หมายถึง น้อยที่สุด

รายการประเมิน ระดับการประเมิน
1. ความสำคัญของประเด็นบรรยายที่สอดคล้องกับวิชาชีพ * 5 4 3 2 1
2. ความสามารถในการถ่ายทอด/สื่อสาร/ให้เกิดความเข้าใจ * 5 4 3 2 1
3. วิทยากรมีคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถสอดคล้องกับเนื้อหาการบรรยาย * 5 4 3 2 1

ตอนที่ 4 ประเมินกิจกรรมในภาพรวม (ด้านประโยชน์ซึ่งได้รับจากการบรรยาย)

กำหนดระดับการประเมินความพึงพอใจไว้ 5 ระดับ คือ

      5 หมายถึง มากที่สุด

      4 หมายถึง มาก

      3 หมายถึง ปานกลาง

      2 หมายถึง น้อย

      1 หมายถึง น้อยที่สุด

รายการประเมิน ระดับการประเมิน
1. กิจกรรมนี้มีประโยชน์แก่ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา หรือนักศึกษาวิชาชีพครู * 5 4 3 2 1
2. ท่านสามารถนำความรู้หรือแนวคิดที่ได้ไปต่อยอดใช้ในวิชาชีพได้จริง * 5 4 3 2 1

ประเด็นหรือหัวข้อที่ท่านต้องการให้จัดในกิจกรรมครั้งต่อไป *

ข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นอื่นๆ