แบบประเมิน

การอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดทำคู่มือหลักสูตรเพิ่มเติม ด้วยระบบออนไลน์ “บัญชีคำพื้นฐานภาษาไทย ป.3-6

วันที่ 8-10 กันยายน 2564
ระบบออนไลน์

คำชี้แจง: โปรดเติมข้อความลงในช่องว่างที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน และข้อเสนอแนะเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนางานโครงการต่อไป

ตอนที่ 1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมงาน

ประสบการณ์การสอนวิชาภาษาไทย (ระบุเป็น เดือน ปี ตัวอย่าง 10 ปี 5 เดือน ) *
สาขาที่ท่านสำเร็จการศึกษา *
ชื่อโรงเรียน *
ระดับชั้นเรียนที่สอน
ช่วงเวลาที่ท่านเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดทำคู่มือหลักสูตรเพิ่มเติม ด้วยระบบออนไลน์ “บัญชีคำพื้นฐานภาษาไทย ป.3-6 *

ส่วนที่ 2 ระดับความรู้ในการเข้าร่วมกิจกรรม
รายการประเมิน ระดับการประเมิน
มากที่สุด มาก ไม่แน่ใจ น้อย น้อยที่สุด
     1. ระดับความรู้ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยตามแนวคิด “การใช้สมองเป็นฐาน” และ “การสอนแบบโฟนิกส์” *
     2. ระดับความรู้ การออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด “บันได 6 ขั้น” และ “สแกฟโฟลดิง” *
     3. ระดับความรู้ การออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด การใช้ปัญหาเป็นฐาน *
     4. การมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมออกแบบกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหา “อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ *
     5. การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ *
     6. ภาพรวมระดับความพึงพอใจของท่านในการเข้าร่วมกิจกรรม *
ส่วนที่ 3 ประเมินความพึงพอใจด้านวิทยากร
รายการประเมิน ระดับการประเมิน
มากที่สุด มาก ไม่แน่ใจ น้อย น้อยที่สุด
     1. บุคลิกภาพเหมาะสมน่าเชื่อถือ *
     2. ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร *
     3. มีความครบถ้วนของเนื้อหาในการจัดกิจกรรม *
     4.โดยภาพรวม วิทยากรมีความเหมาะสมในการพัฒนากระบวนการแก้ไขปัญหาการอ่านการเขียนภาษาไทย *

ประโยชน์ที่โรงเรียนได้รับจากการดำเนินโครงการฯ
ประโยชน์ที่ชุมชนได้รับจากการดำเนินโครงการฯ

ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ