แบบสอบถามความพึงพอใจการอบรมเชิงปฏิบัติการ

"การเป็นครูมืออาชีพในศตวรรษที่ 21" (ด้านวิทยากร)

8 กันยายน 2564


Email *
เพศ *
สาขา/วิชาเอก *

โปรดคลิกเลือกช่องที่ตรงกับความพึงพอใจ / ความรู้ความเข้าใจ / การนำไปใช้ของท่านเพียงระดับเดียว เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเพื่อเป็นประโยชน์ในการนำไปใช้ต่อไป


      5 มากที่สุด

      4 มาก

      3 ปานกลาง

      2 น้อย

      1 น้อยที่สุด

รายการประเมิน ระดับการประเมิน
1. การเตรียมตัวและความพร้อมของวิทยากร * 5 4 3 2 1
2. การถ่ายทอดความรู้และการอธิบายเนื้อหาของวิทยากรมีความชัดเจน * 5 4 3 2 1
3. วิทยากรมีเทคนิควิธีการฝึกอบรมที่น่าสนใจ เข้าใจง่ายก่อเกิดการเรียนรู้ * 5 4 3 2 1
4. เปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการอบรมซักถาม * 5 4 3 2 1
5. การตอบข้อซักถามในการฝึกอบรม ตรงประเด็น เข้าใจง่าย * 5 4 3 2 1
6. วิเคราะห์ ชี้แนะแนวทางแก้ไขปัญหาได้ชัดเจน ตรงประเด็น * 5 4 3 2 1
7. ลำดับเนื้อหาการบรรยายเข้าใจง่าย มีความต่อเนื่อง * 5 4 3 2 1
8. ภาษาที่ใช้ในการบรรยายเหมาะสมและเข้าใจง่าย * 5 4 3 2 1
9. ใช้เวลาตามที่กำหนดไว้ * 5 4 3 2 1
10. สื่อประกอบการบรรยายเหมาะสม * 5 4 3 2 1

ประเด็นที่ได้เรียนรู้จากการอบรมในครั้งนี้

มีความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม