แบบประเมิน

ความพึงพอใจในการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์
เรื่อง “การเขียนรายงานผลการวิจัยอย่างไรให้มีคุณภาพ”

เวลา 09.00 - 16.00 น. วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2565
ผ่านระบบออนไลน์ zoom

คำชี้แจง:
1)แบบประเมินฉบับนี้มีทั้งหมด 4 ตอน ขอให้ท่านตอบแบบประเมินให้ครบถ้วน เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป็นประโยชน์ในการนำไปใช้ต่อไป (วิทยากร: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี สีวังคำ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)
2) หลังเสร็จสิ้นกิจกรรม ขอความกรุณาท่านทำแบบประเมินให้ครบถ้วน เเละเกียรติบัตรจะส่งให้ตามอีเมลที่ได้ระบุไว้


สอบถามเพิ่มเติม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร ศิริ (adisorn.si@psu.ac.th) หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โทรศัพท์ 06 3241 5561

ตอนที่ 1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมงาน

เพศ
ชื่อ
นามสกุล
E-mail

ตอนที่ 2 ความต้องการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา

1. ความต้องการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา สาขาหลักสูตรเเละการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี *
2. เป้าหมายที่ต้องการ ในการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) *
3. ความต้องการไปศึกษาวิจัย/ทำวิทยานิพนธ์ (บางส่วน) ระยะสั้นในต่างประเทศ

ตอนที่ 3 ระดับความความพึงพอใจ / ความรู้ความเข้าใจ / การนำไปใช้ ในเนื้อหาสาระความรู้ผ่านระบบออนไลน์

กำหนดระดับการประเมินความพึงพอใจไว้ 5 ระดับ คือ

      5 หมายถึง มากที่สุด

      4 หมายถึง มาก

      3 หมายถึง ปานกลาง

      2 หมายถึง น้อย

      1 หมายถึง น้อยที่สุด

รายการประเมิน ระดับการประเมิน
1. การถ่ายทอดความรู้และการอธิบายเนื้อหาของวิทยากรมีความชัดเจน * 5 4 3 2 1
2. การเชื่อมโยงเนื้อหาในการฝึกอบรมเพื่อการเขียนรายงานผลการวิจัยอย่างไรให้มีคุณภาพ * 5 4 3 2 1
3. การตอบข้อซักถามสาระความรู้ในการฝึกอบรมทุกครั้งที่ท่านมีข้อสงสัย * 5 4 3 2 1
4. การยกตัวอย่างประกอบการบรรยายทำให้เกิดความเข้าใจง่ายและสนุกเพลิดเพลินน่าเรียนรู้ * 5 4 3 2 1
5. การใช้เวลาตามที่กำหนดไว้ในการอบรมในครั้งนี้ * 5 4 3 2 1
6. มีความสามารถในการใช้กิจกรรมสอดแทรกในจังหวะเวลาที่เหมาะสม * 5 4 3 2 1
7. มีทักษะการสื่อสารที่ดี กระตุ้นให้ทุกคนมีปฏิกิริยาโต้ตอบด้วยสัมพันธภาพที่ดี * 5 4 3 2 1
8. มีการสร้างบรรยากาศในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการกระตุ้นเร่งเร้าให้คิดเเละแสดงความคิดเห็น * 5 4 3 2 1
9. การจัดอบรมในครั้งนี้มีประโยชน์ต่อการเขียนรายงานผลการวิจัยอย่างไรให้มีคุณภาพได้มากน้อยเพียงใด * 5 4 3 2 1
10. ความพึงพอใจของการเข้าร่วมอบรม เพื่อการเขียนรายงานผลการวิจัยอย่างไรให้มีคุณภาพในภาพรวม * 5 4 3 2 1
ข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นอื่นๆ