แบบประเมิน

ความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์
เรื่อง "การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย โปรแกรม SPSS for Windows"

เวลา 9.00 - 16.00 น. วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2565
ผ่านระบบออนไลน์ zoom

คำชี้แจง:
1) ขอให้ท่านตอบแบบประเมินให้ครบถ้วน เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป็นประโยชน์ในการนำไปใช้ต่อไป
2) หลังเสร็จสิ้นกิจกรรม ขอความกรุณาท่านทำแบบประเมินให้ครบถ้วน และเกียรติบัตรจะส่งให้ตามอีเมลที่ได้ระบุไว้


ตอนที่ 1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมงาน

เพศ
คำนำหน้า
ชื่อ
นามสกุล
E-mail
สถานะ

ตอนที่ 2 ระดับความความพึงพอใจ / ความรู้ความเข้าใจ / การนำไปใช้ ในเนื้อหาสาระความรู้ผ่านระบบออนไลน์

กำหนดระดับการประเมินความพึงพอใจไว้ 5 ระดับ คือ

      5 หมายถึง มากที่สุด

      4 หมายถึง มาก

      3 หมายถึง ปานกลาง

      2 หมายถึง น้อย

      1 หมายถึง น้อยที่สุด

รายการประเมิน ระดับการประเมิน
2.1 ด้านวิทยากร
1. การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน * 5 4 3 2 1
2. ความสามารถในการอธิบายเนื้อหาของวิทยากร * 5 4 3 2 1
3. การเชื่อมโยงเนื้อหาในการฝึกอบรมในครั้งนี้ * 5 4 3 2 1
4. มีความครบถ้วนของเนื้อหาในการฝึกอบรม * 5 4 3 2 1
5. การใช้เวลาได้ตรงตามที่กำหนดไว้ * 5 4 3 2 1
6. การตอบข้อซักถามตรงประเด็นและชัดเจน * 5 4 3 2 1
2.2 ด้านรูปแบบการจัด / สื่อและอุปกรณ์/ ระยะเวลา
1. รูปแบบและวิธีการอบรมมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน * 5 4 3 2 1
2. ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ในการอบรมในครั้งนี้ * 5 4 3 2 1
3. ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม * 5 4 3 2 1
2.3 ด้านความรู้เเละความเข้าใจที่ได้รับในโครงการครั้งนี้
1. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ "ก่อน" การอบรม * 5 4 3 2 1
2. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ "หลัง" การอบรม * 5 4 3 2 1
2.4 ด้านการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้จริง
1. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ * 5 4 3 2 1
2. สามารถนำความรู้ไปเผยแพร่ เเละถ่ายทอดแก่เพื่อนร่วมงานต่อไปได้ * 5 4 3 2 1
3. สามารถให้ความรู้เเละคำปรึกษาแก่เพื่อนร่วมงานได้ * 5 4 3 2 1
4. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ * 5 4 3 2 1
1. โครงการอบรมออนไลน์ในครั้งนี้มีแง่มุมใดบ้างที่เป็นประโยชน์หรือมีคุณค่ากับท่านมากที่สุด *
2. ข้อเสนอแนะ *