แบบสอบถาม

การเข้าร่วมโครงการอบรมการวิจัยในชั้นเรียน
เรื่อง "วิจัย.....ใครว่ายากส์"

เวลา 13.00 - 16.00 น. วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2565

ตอนที่ 1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมงาน

ชื่อ-นามสกุล
ชื่อโรงเรียน
เบอร์โทร
E-mail