แบบประเมินสำหรับหัวข้อบรรยาย เรื่อง

STEM Education as an Innovative Science Learning: Theory and Practices to Online Classroom during the Pandemic of COVID-19

September 11, 2021


By Faculty of Education

Email
เพศ (Gender)
สถานภาพ (Status)
Student ID (รหัสนักศึกษา) กรุณาระบุรหัสนักศึกษาให้ถูกต้องเนื่องจากมีผลต่อการบันทึกชั่วโมงกิจกรรม Y3 ของนักศึกษา
ตำแหน่งทางวิชาการ (Academic position)
ช่วงอายุ (Age range)
ระดับการศึกษา (Education level)
ชั้นปีการศึกษา (เฉพาะปริญญาตรี) / Bachelor's degree only

ตอนที่ 1 การประเมินความพึงพอใจกิจกรรมที่ท่านได้เข้าร่วม Part 1 Please indicate your satisfaction with the activities you have participated in:


      5 พอใจมากที่สุด Most satisfied

      4 พอใจมาก Very satisfied

      3 พอใจ Satisfied

      2 พอใจน้อย Slightly satisfied

      1 พอใจน้อยที่สุด Least satisfied

รายการประเมิน ระดับการประเมิน
1. ความรู้ ความสามารถของวิทยากร/ อาจารย์ / Knowledge and abilities of speakers/lecturers 5 4 3 2 1
2. ความเป็นนานาชาติของวิทยากร/ อาจารย์ / Internationalization of speakers/lecturers 5 4 3 2 1
3. ความน่าสนใจ ความทันสมัย และความเป็นนานาชาติของกิจกรรมที่จัด / The attractiveness, modernity and internationalization of the activities organized 5 4 3 2 1
4. กิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะความเป็นนานาชาติให้แก่ท่าน / Activities to enhance your global competence 5 4 3 2 1
5. กิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัย / Activities to promote the internationalized image of the university 5 4 3 2 1
6. ความรู้ทางวิชาการที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม / Academic knowledge gained from participating in activities 5 4 3 2 1
7. ทักษะอื่น (นอกเหนือจากความรู้ทางวิชาการ) ที่รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม / Skills (other than academic knowledge) acquired by participating in activities 5 4 3 2 1
8. ความเหมาะสมของสถานที่การจัดกิจกรรม / Appropriateness of the event venue 5 4 3 2 1
9. ความเหมาะสมของเวลาที่การจัดกิจกรรม / Appropriateness of the timing of the activity 5 4 3 2 1
10. ความพึงพอใจต่อกิจกรรมในภาพรวม / Overall satisfaction with the activities 5 4 3 2 1

ข้อเสนอแนะ / Suggestions: