ตอนที่ 1

ส่วนที่ 2 ประเมินความพึงพอใจด้านความรู้/ทักษะ/การนำไปใช้ประโยชน์หลังการเข้าร่วมกิจกรรม

รายการ X Bar S.D
1. การพัฒนาศักยภาพของท่านในการใช้นวัตกรรมด้านการอ่านเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 4.54 0.92
2. ระดับความรู้ ในการใช้นวัตกรรมด้านการอ่านเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 4.49 0.92
3. การมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมกิจกรรม 4.45 1.06
4. การนำนวัตกรรมการอ่านไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน 4.49 1.20
5. นวตกรรมการอ่าน มีประโยชน์ต่อผู้เรียน 4.59 0.94
6. นวตกรรมการอ่าน มีประโยชน์ต่อผู้สอน 4.57 0.93
7. ภาพรวมระดับความพึงพอใจของท่านในการเข้าร่วมกิจกรรม 4.55 1.06

ส่วนที่ 3 ประเมินความพึงพอใจด้านวิทยากร

รายการ X Bar S.D
1. บุคลิกภาพเหมาะสมน่าเชื่อถือ 4.72 0.58
2. ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร 4.74 0.89
3. มีความครบถ้วนของเนื้อหาในการจัดกิจกรรม 4.57 1.19
4. โดยภาพรวม วิทยากรมีความเหมาะสมในการพัฒนาทักษะด้านการส่งเสริมผู้เรียนระดับปฐมวัยด้วยนวัตกรรมการอ่าน 4.68 1.05

ประโยชน์ที่โรงเรียนและชุมชนได้รับจากการดำเนินโครงการฯ

สามารถนำมาใช้ในห้องเรียนและให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการพัฒนานักเรียนร่วมกับครู

มีเทคนิคในการอ่านนิทานมากขึ้น

ได้ความรู้มากยิ่งขึ้น

ทำให้มีกิจกรรมการเรียนรู้เพิ่มมากขั้น ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในกิจกรรใต่างๆ

ได้ทักษะในการอ่านการเล่านิทานให้กับตนเอง

การใช้สื่อเพื่อการพัฒนาการอ่านนิทานและการมีส่วนร่วมของครูผู้ปกครองและนักเรียน

เติมเต็มความรู้เพิ่มเติม

ความรู้ในการอ่านหนังสือ

นำความรู้ไปใช้กับเด็กๆค่ะ

สามารถนำความรู้ที่ได้นำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ค่ะ

นำความรู้ไปใช้กับนักเรียนและครอบครัวในการเล่านิทาน

ได้ใช้ประโยชน์ เทคนิคการเล่านิทาน

สามารถนำความรู้ไปต่อยอดกับผู้ปกครองต่อไป

การอบรมครั้งนี้เพิ่มพูนทักษะการอ่านนิทาน ปรับมุมมองรวมถึงความเข้าใจเรื่องการอ่านนิทานสำหรับเด็กปฐมวัย... เพิ่มเทคนิคและทุกษะกระบวนการอ่านและเล่านิทาน

เป็นแนวทางการทำงานเพื่อเด็กร่วมกับปกครอง.อย่างดีอินชาอัลลอฮ

ได้เรียนรู้เทคนิคการอ่านนิทานและการเล่านิทานเพิ่มเติมจากที่เคยเรียน สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสอนออนไลน์ได้ค่ะ

นำความรู้เรื่องการเล่าและการอ่านนิทานไปต่อยอดสู่ผู้ปกครองและเด็ก

ได้ประโยชน์มากได้นำไปใช้จริงในช่วงโควิด

ทำให้ผู้ปกครองสามารถไปอ่านหนังสือให้ลูกฟัง

สามารถนำความรู้ไปใช้กับนักเรียนและแนะนำผปค.ได้ค่ะ

คุณครูมีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้นส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนทำให้ส่งผลต่อเด็กมีพะฒนาการเพิ่มจึ้น

ร่วมด้วยช่วยกันในการแก้ปัญหา​การอ่าน​ และสร้างความสัมพั​นธ์ที่​ที่ดีระหว่างเด็กกับผู้ปกครอง​  และสร้างความสนุกสนานในการเรียนรู้ของเด็ก

ได้รับความรู้และเทคนิคการอ่าน​ กระตุ้นความึิดและจินตนาการของเด็ก

  • เทคนิคในการอ่านและเล่านิทานสำหรับคนครูและผู้ปกครอง

ได้รับความรู้ใหม่ๆในการจัดกิจกรรม

ได้ความรู้และเทคนิคใหม่ๆ

นำมาปฏิบัติได้

สามารถนำความรู้ที่ได้รับในการอบรมครั้งนี้ไปถ่ายทอดให้ผู้ปกครองให้เข้าใจมากขึ้นค่ะ

ได้รับประโยชน์มากค่ะครูได้นำไปใช้จริง

จะได้เทคนิคการเล่านิทานมากมาย

ต้องการให้มีการอบรมอีก

ได้เทคนิคการสอนนิทานที่แตกต่างระหว่างการอ่านนิทานกับการเล่านิทาน

สามารถนำเทคนิกจากการอบรมไปใช้ในการสอนได้

สามารถนำไปใช้กับเด็กและผู้ปกครองได้เรียนรู้เกี่ยวกับการอ่าน

พัฒนาทักษะการเรียนรู้ใหม่ๆตลอดเวลาและฝึกให้เด็กรักการอ่าน

ได้นำความรู้ไปใช้กับเด็ก

ได้ความรู้ใหม่ๆ​ในการใช้เทคนิคในการอ่านให้น่าสนใจ

นักเรียนสนุก

สามารถนำไปพัฒนาการอ่านได้

สามารถเล่านิทานได้เล่าเรื่องจากภาพได้

ส่งไม้ต่อให้ผู้ปกครอง 

มีความรู้เทคนิดการอ่านและการเล่านิทาน

ได้รับประโยชน์อย่างมากค่ะ

เทคนิคการเล่านิทาน

เกินการเรียนรู้ทีดีขึ้น
เกินการเรียนรู้ทีดีขึ้น

สามารถนำความรู้ส่งต่อให้ผปคและนักเรียน

 

เพิ่มทักษะการอ่านนิทานให้กับตัวเองเพื่อต่อยอดให้กับนักเรียน

ได้รับความรู้เทคนิคการอ่านหนังสือนิทาน..สามารถนำไปแนะนำผู้ปกครองเด็ก

ได้ไช้กับเด็กในการอ่านหนังสือและการเล่านิทาน

1
1
1
1
1
1
1

ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

ระบบไม่ค่อยอำนวยเนื่องจากมีผู้คนเข้ากันหลายคน

สัญญาณอาจจะขาดหายไปบ้างค่ะ (ใช้เน็ตมือถือค่ะ)

สัญญาณขาดไปบางช่วงค่ะ

ทุกอย่างดีมากแล้วค่ะ  อบอุ่น และเป็นกันเองมากระหว่างวิทยากรกับผู้เข้าร่วม

อินเตอร์เน็ตไม่ค่อยเสถียร ติดๆขัดๆแต่สามารถแก้ปัญหาได้ค่ะ

สัญญาณเน็ตไม่ค่อยดีค่ะ

อยากให้มีการอบรมแบบนี้อีกค่ะ

ปัญหาคือความชำนาญในการใช้เทคโนโลยี

ปัญหา​ความเสถียร​ของเน็ต​ในการเข้าร่วมอบรม​ 

ครูและผู้ปกครองไม่ได้พบเจอกัน​ ผู้ปกครองไม่มีอินเตอร์เน็ต

สัญญาณช้าหน่อย

ปัญหาด้านอินเตอร์เน็ตค่ะ

ปัญหาส่วนตัวคือไม่ถนัดการใช้เทคโนโลยี

การมอบหมายกานอ่านนิทานให้ผู้ปกครองอ่านให้ลูกฟัง  มีอุปสรรคสำหรับผู้ปกครองที่ไม่กล้าแสดงออก

ความพร้อมของผู้ปกคร่อง

ความพร้อมของอุปกรณ์การสื่อสาร

ไม่ถนัดไอที

ผู้ปกครองไม่มีอินเตอร์เน็ต

เน็ตช้า

ผู้ปกครองต้องไปทำงาน ไมค่อยมีเวลา

เวลาอบรมให้แทรกเพลงอนุบาลด้วยค่ะ

ออนไลน์ไม่อินเท่าห้องเรียนจริงๆคะ 

การใช้เทคโนโลยี

ผู้เช้าอบรมไม่ค่อยถนัดด้านเทคโนโลยี

สัญญาณอินเทอเน็ต

การสื่อสาร
การสื่อสาร

การนำเสนอติดขัดบ้างเนื่องจากเน็ตไม่เสถียร

ผู้ปกครองไม่มีเวลาสอนลูก

1
1
1
1
1
1
1