ตอนที่ 1

ตอนที่ 2 โปรดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการสัมมนาในภาพรวม

รายการ X Bar S.D
1.1 ท่านเห็นด้วยกับการจัดโครงการออนไลน์ 4.37 0.64
1.2 โดยภาพรวมกิจกรรมเป็นไปตามความคาดหวังของท่าน 4.32 0.69
2.1 การประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสาร ในการจัดโครงการในครั้งนี้ 4.34 0.65
2.2 ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม 4.30 0.65
2.3 ความเสถียรของระบบ/เครือข่ายที่ใช้ในการจัดอบรม 4.31 0.73
2.4 รูปแบบและวิธีการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม 4.36 0.65
2.5 เวลาในการจัดแต่ละกิจกรรมมีความเหมาะสม 4.34 0.66
5.1 เนื้อหามีความทันสมัยและเหมาะสมตรงตามวัตถุประสงค์ 4.48 0.60
5.2 ความสามารถในการถ่ายทอด/สื่อสาร/ให้ความเข้าใจ 4.42 0.65
5.3 วิทยากรมีคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถตรงกับเนื้อหาการอบรม 4.49 0.63
5.4 ความชัดเจนในการบรรยาย 4.46 0.60
5.5 ความเหมาะสมของวิทยากรโดยส่วนรวม 4.47 0.63
6.1 ท่านสามารถนำความรู้การสร้างความสุขในห้องเรียนออนไลน์ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง 4.33 0.69
6.2 ท่านได้เห็นความสำคัญของการสร้างบรรยากาศการเรียนทั้งในรูปแบบออนไลน์ และแบบห้องเรียนปกติ 4.39 0.68