ตอนที่ 1

ตอนที่ 2 โปรดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการสัมมนาในภาพรวม

รายการ X Bar S.D
1.1 ท่านเห็นด้วยกับการจัดโครงการออนไลน์ 4.44 0.66
1.2 โดยภาพรวมกิจกรรมเป็นไปตามความคาดหวังของท่าน 4.39 0.63
2.1 การประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสาร ในการจัดโครงการในครั้งนี้ 4.36 0.64
2.2 ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม 4.35 0.65
2.3 ความเสถียรของระบบ/เครือข่ายที่ใช้ในการจัดอบรม 4.11 0.85
2.4 รูปแบบและวิธีการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม 4.39 0.65
2.5 เวลาในการจัดแต่ละกิจกรรมมีความเหมาะสม 4.35 0.66
5.1 เนื้อหามีความทันสมัยและเหมาะสมตรงตามวัตถุประสงค์ 4.58 0.57
5.2 ความสามารถในการถ่ายทอด/สื่อสาร/ให้ความเข้าใจ 4.55 0.60
5.3 วิทยากรมีคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถตรงกับเนื้อหาการอบรม 4.59 0.58
5.4 ความชัดเจนในการบรรยาย 4.53 0.60
5.5 ความเหมาะสมของวิทยากรโดยส่วนรวม 4.56 0.58
6.1 ท่านสามารถนำความรู้การสร้างความสุขในห้องเรียนออนไลน์ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง 4.46 0.61
6.2 ท่านได้เห็นความสำคัญของการสร้างบรรยากาศการเรียนทั้งในรูปแบบออนไลน์ และแบบห้องเรียนปกติ 4.50 0.60