รายงานแบบประเมิน

ความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์เรื่อง "การเขียนรายการอ้างอิงรูปแบบ APA V.7"

เวลา 10.00 - 12.00 น. วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
ผ่านระบบออนไลน์ zoomตอนที่ 2 ระดับความความพึงพอใจ / ความรู้ความเข้าใจ / การนำไปใช้ ในเนื้อหาสาระความรู้ผ่านระบบออนไลน์

รายการ X Bar S.D
2.1 ด้านวิทยากร
1. การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน * 1.34 2.14
2. ความสามารถในการอธิบายเนื้อหาของวิทยากร * 1.32 2.12
3. การเชื่อมโยงเนื้อหาในการฝึกอบรมในครั้งนี้ * 1.19 1.96
4. มีความครบถ้วนของเนื้อหาในการฝึกอบรม * 1.32 2.11
5. การใช้เวลาได้ตรงตามที่กำหนดไว้ * 1.32 2.16
6. การตอบข้อซักถามตรงประเด็นและชัดเจน * 1.31 2.09
2.2 ด้านรูปแบบการจัด / สื่อและอุปกรณ์/ ระยะเวลา
1. รูปแบบและวิธีการอบรมมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน * 1.21 2.07
2. ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ในการอบรมในครั้งนี้ * 1.29 2.10
3. ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม * 1.24 2.08
2.3 ด้านความรู้เเละความเข้าใจที่ได้รับในโครงการครั้งนี้
1. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ "ก่อน" การอบรม * 1.13 1.92
2. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ "หลัง" การอบรม * 1.22 2.05
2.4 ด้านการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้จริง
1. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ * 1.32 2.11
2. สามารถนำความรู้ไปเผยแพร่ เเละถ่ายทอดแก่เพื่อนร่วมงานต่อไปได้ * 1.29 2.10
3. สามารถให้ความรู้เเละคำปรึกษาแก่เพื่อนร่วมงานได้ * 1.28 2.09
4. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ * 1.26 2.10

โครงการอบรมออนไลน์ในครั้งนี้มีแง่มุมใดบ้างที่เป็นประโยชน์หรือมีคุณค่ากับท่านมากที่สุด

เป็นส่วนหนึ่งของการจัดทำวิทยานิพนธ์

-

การเขียนเอกสารอ้างอิง หรือบรรณานุกรมในงานวิจัย

สามารถนำไปปรับใช้ได้ในอนาคต

ความทันสมัยในการอ้างอิง

เห็นรายละเอียดในการอ้างอิง ตาม APA7 มากขึ้น

-

การนำไปใช้ในการดำเนินงานวิจัย และบทความต่างๆ

ได้รับประโยชน์เป็นอย่างมากในการเขียนรายการอ้างอิงที่ถูกต้อง ขอบคุณค่ะ

ได้นำองค์ความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการเขียนบรรณานุกรมตามหลัก APA Ver.7 ให้ถูกต้องครับ

ได้ทราบรูปแบบการอ้างอิงที่ทันสมัยมากยิ่งขึ้น

โครงการอบรมในครั้งนี้เป็นประโยชน์มากได้เรียนรู้การเขียนอ้างอิงที่ถูกต้อง และได้นำไปใช้สำหรับงานวิจัยของตัวเอง 

เพื่อการอ้างอิงงานวิจัย งานวิจัยเป็นที่ยอมรับ และทันต่อการเปลี่ยนแปลง

เข้าใจ APA 7th มากขึ้นครับ

1
1
1
1
1
1
1

ข้อเสนอแนะ

-

-

ควรมีภาคปฏิบัติ หรือให้ ผู้เข้าร่วมได้ลงมือทำ

เนื้อหาเข้าถึงยากเกินไป

ไม่มี

ความรู้เกี่ยวกับการทำอ้างอิง APA โดยใช้ Microsoft word

อยากให้มีการจัดอีกเป็นต่อเนื่องค่ะ

-

ควรมีการจัดกิจกรรมดี ๆ แบบนี้ต่อไป

-

ควรมีเอกสารประกอบการบรรยายล่วงหน้าก่อนการอบรมเพื่อความเข้าใจ

น่าจะเปรียบเทียบความแตกต่างกับเวอร์ชันก่อนหน้าให้ชัดเจนมากขึน

1
1
1
1
1
1
1