ตอนที่ 1

ส่วนที่ 2 ประเมินความพึงพอใจด้านความรู้/ทักษะ/การนำไปใช้ประโยชน์หลังการเข้าร่วมกิจกรรม

รายการ X Bar S.D
1. การพัฒนาศักยภาพของท่านในการใช้นวัตกรรมด้านการอ่านเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 4.30 0.89
2. ระดับความรู้ ในการใช้นวัตกรรมด้านการอ่านเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 4.34 0.77
3. การมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมกิจกรรม 4.33 0.68
4. การนำนวัตกรรมการอ่านไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน 4.40 0.58
5. นวตกรรมการอ่าน มีประโยชน์ต่อผู้เรียน 4.39 0.82
6. นวตกรรมการอ่าน มีประโยชน์ต่อผู้สอน 4.55 0.56
7. ภาพรวมระดับความพึงพอใจของท่านในการเข้าร่วมกิจกรรม 0.00 0.00

ส่วนที่ 3 ประเมินความพึงพอใจด้านวิทยากร

รายการ X Bar S.D
1. บุคลิกภาพเหมาะสมน่าเชื่อถือ 4.82 0.10
2. ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร 4.85 0.36
3. มีความครบถ้วนของเนื้อหาในการจัดกิจกรรม 4.87 0.34
4. โดยภาพรวม วิทยากรมีความเหมาะสมในการพัฒนาทักษะด้านการส่งเสริมผู้เรียนระดับปฐมวัยด้วยนวัตกรรมการอ่าน 4.84 0.37

ประโยชน์ที่โรงเรียนและชุมชนได้รับจากการดำเนินโครงการฯ

ทดสอบ

ได้รับความรู้มาก

รู้วิธีการสอน การออกแบบกิจกรรม การแก้ปัญหาการออกเสียงของนักเรียน

ได้รู้จักทฤษฎีการสอนเเละรายละเอียดการเเก้ปัญหาภาษาไทย

นำมาปรับใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอน

สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับนักเรียนในชั้นเรียนได้ดีมากค่ะ

ได้นำความรู้ไปต่อยอดให้กับผู้เรียน

ได้แนวคิดที่จะนำไปแก้ไขปัญหาอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้

ครูในโรงเรียนได้รับการพัฒนาตนเอง

นำไปปรับใช้ในการตัดการเรียนการสอน

จะได้สร้างบทอ่านเพื่อจับใจความโดยมีคำพื้นฐานอยู่ในบทอ่าน

นำความรู้ในครั้งนี้ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน

นำไปปรับใช้ในการจัดการเรียนกาสอน

แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแก้ปัญหาด้านการอ่านและการเขียนให้แก่นักเรียน

ได้รับความรู้ เพื่อนำไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อไป

ใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนและแก้ปัญหาการอ่าน​ การเขียนของนักเรียน

สามารถนำไปปรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ประยุกต์ใช้ในการ ทำเครื่องมือ พัฒนาการอ่านการเขียนภาษาไทย

สามารถนำเอาวิธีการ ที่อ.นำเสนอมาปรับใช้ ในบริบทของ รร.ได้

ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ในระดับชั้นที่ตนเองสอน

สามารถนำไปใช้แก้ปัญหาการอ่านออกของนักเรียนในชั้นที่รับผิดชอบร่วมกับครูภาษาไทย

แนวทางการจัดทำแบบฝึกการแก้ปัญหาการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน

ได้รับความรู้ที่หลากหลาย เทคนิคการสอนต่างๆโดยใช้คำบัญชีพื้นฐาน

คุณครูสามารถนำความรู้ที่วิทยากรได้ถ่ายทอด นำไปประยุกต์ใช้กับนักเรียนที่โรงเรียนได้

สามารถนำความรู้ไปออกแบบสื่อความการแก้ปัญหาที่ร.ร.ต่อไปค่ะ

จะนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการแก้ปัญหา

อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ต่อไป

สามารถนำไปใช้เป็นแบบอย่างได้ดีมาก

สามารถนำกระบวนการที่วิทยากรให้ความรู้ตลอด3วันนี้ไปใช้กับนักเรียนในโรงเรียน

พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้เพิ่มขึ้น  ผลสัมฤทธิิ์ทางการเรียนระดัััััััััับสถานศึกษา และการทดสอบระดับชาติสูงขึึ้น

ประยุกต์ใช้ในการทำเครื่องมือการพัฒนาการอ่านการเขียน

สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้กับนักเรียนที่โรงเรียนค่ะ

วิธีการสอน แล้วการออกแบบกิจกรรมที่เหมาะสมกับระดับชั้ร

ได้ความรู้เพิ่มจากวิทยากรโดยเฉพาะหลักการสรุปใจความสำคัญของเรื่อง การหาประเด็นสำคัญของเรื่อง

ประยุกต์ใช้ในการสร้างเครื่องมือพัฒนาการอ่านการเขียน

โรงเรียนรับประโยชน์และเทคนิคทางด้านการจัดการเรียนการสอนทำให้ครูมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

ครูนำไปพัฒนา​ตัวเอง​และเด็กได้ตรงจุด

นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา

สามารถนำไปปรับใช้ในการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาทักษะการอ่านการเขียน

นำไปแก้ปัญหาการอ่านของนักเรียนได้

- ผู้เข้ารับการอบรมสามารรถนำความรู้ที่อบรมมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เรียน อย่างถูกวิธี

 

ได้แนวคิดใหม่ๆมาปรับใช้กับการสอนในห้องเรียน มีความกระจ่างขึ้นในหลายประเด็น

ได้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย เทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย นำไปประยุกต์ในใช้กับบริบทของโรงเรียนได้

เด็กได้ความรู้เช่น..การอ่านคำ...การทำเสื้อ

นำไปเป็นแนวในการจัดกิจกรรมการเรียนและแก้ไขปัญหาการอ่านเขียน

- การสังเกตพฤติกรรมของเด็กเพื่อดำเนินการประเมินว่าควรมรแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างไร

ได้ความรู้จากการอบรมของวิทยากรมาปรับใช้กับนักเรียนในสถานศึกษา

สามารถนำความรู้ทีได้ปรับใช้ในการวางแผนการจดการเรียนการสอน

ครูสามารถนำแนวคิดไปปรับใช้ พัฒนาการอ่านออกเขียนภาษาไทยได้ ทำให้นักเรียนในโรงเรียนมีพัฒนาการในเรื่องการอ่านและการเขียนมากขึ้น

นำไปปรับใช้ในการจัดการเรียนกาสอน

ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน

1
1
1
1
1
1
1

ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

ทดสอบ

ครูที่ไม่จบตรงตามวิชาเอกมีความรู้ที่ไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย จึงออกแบบการสอนได้ไม่เต็มที่เท่าทีควร

ไม่มี

อินเตอร์ความแรงไม่พอ อาจติดขัดบ้างค่ะ

อยากให้มึโครงการต่อเนื่อง

เวลาน้อยเกินไป

ตนเองไม่ได้จบภาษาไทย มีประสบการณ์ในการสอนน้อย แต่ได้รับความรู้จากการอบรมครั้งนี้มาก เข้าใจ และสนุกที่สุด

ไม่ได้สอนภาษาไทย แต่เป็นครูประจำชั้น บางประเด็น ก็ไม่ได้ช่วยตอบหรือมีส่วนร่วม

อยากมีความต่อเนื่องในการอบรมครั้งต่อๆไปค่ะ

สัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่เสถียร

-

-

-

เนื่องจากมีการติดขัดในส่วนของตัวเองที่ต้องเข้าร่วมกิจจกรรมของจชต .ส่วนหน้า  จึงร่วมกิจกรรมได้ไม่เต็มที่ค่ะ

ตัวแปรแทรกซ้อน ในการอบรม ออนไลน์ 

รร.ไม่สามารถเปิดเรียนแบบปกติได้

-

ความพร้อมของอุปกรณ์และสัญญาณอินเตอร์เน็ต

อยากให้จัดอบรมจริงๆหลังจากสถานการณ์คลี่คลายด้วยค่ะ

-

อยากให้มีการอบรมอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

อุปกรณ์ไม่พร้อม ไมคโครโฟนของโน๊ตบุคเสียและสัญญาณอินเตอร์เน็ตช้าค่ะ

อบรมแบบออนไลน์สัญญาณไม่ค่อยดีไม่ต่อเนื่อง

เนื่องจากใช้สัญญาณโทรศัพท์

การอบรมซ้ำซ้อน ภาวะแทรกซ้อนจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวเมื่อต้องอบรมที่บ้าน และสัญญาณเครือข่ายที่ไม่เสถียร  

ตัวแปรแทรกซ้อนในการอบรมออนไลน์ 

อินเตอร์เน็ตติดขัด

สำหรับครูที่ไม่ตรงวุฒิ อาจจะออกแบบกิจกรรมได้ไม่ดีเท่าที่ควร และอยากให้มีการจัดิบรมอีกครั้ง

อยากให้มีชุดสื่อส่งตามรร.

ตัวแปรแทรกซ้อน ในการอบรมออนไลน์ 

อยากให้อบรมปกติ..ได้เจออาจารย์เพื่อนๆช่วยกันระดมความคิดได้ง่ายขึ้น

-

ช่วงเวลาของการอบไม่ควรเป็นช่วงสุดท้ายของปีงบประมาณ เพราะทุกหน่วยงานจะเร่งมาจัดอบรมในช่วงเวลาเดียวกัน บางครั้งอาจทำให้ผู้เข้าร่วมติดภารกิจอื่นๆได้

-สัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่เสถียร 

-ครูขาดทักษะการใช้อุปกรณ์

ให้มีการจัดอบรมขึ้นอีก

-

มีการขาดหายเป็นบางช่วง และบางเนื้อหายากระดับหนึ่ง เพราะไม่ได้จบเอกมา บางครั้งคิดไม่ทันตามวิทยากร และช่วงเดือนกันยายนจะมีงานที่ต้องทำจำนวนมากโดยเฉพาะครูน้อยๆและต้องอบรมหลายรายการในเวลาเดียวกัน

ช่วงแรกของวันที่8 zoomไม่ได้ 

ไม่มี

-

-

นักเรียนส่วนใหญ่อยู่กับตายาย พ่อแม่หย่ากัน ทำให้ขาดความเอาใจใส่ภายในครอบครัว

ควรเปิดให้มีการอบรมโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง

ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาการอ่านออกเสียง คือ นักเรียนส่ใช้ภาษาท้องถิ่นในการสื่อสารเป็นส่วนใหญ่ และนักเรียนขาดความเอาใจเขามาใส่ใจจากผู้ปกครอง เนื่องจากอาศึอยู่กับผู้สูงอายุ 

สัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่เสถียร

ไม่มี

1
1
1
1
1
1
1