รายงานแบบประเมิน

ความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์
เรื่อง "การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย โปรแกรม SPSS for Windows"

เวลา 9.00 - 16.00 น. วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2565
ผ่านระบบออนไลน์ zoom

คำชี้แจง:
1) ขอให้ท่านตอบแบบประเมินให้ครบถ้วน เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป็นประโยชน์ในการนำไปใช้ต่อไป
2) หลังเสร็จสิ้นกิจกรรม ขอความกรุณาท่านทำแบบประเมินให้ครบถ้วน และเกียรติบัตรจะส่งให้ตามอีเมลที่ได้ระบุไว้ตอนที่ 2 ระดับความความพึงพอใจ / ความรู้ความเข้าใจ / การนำไปใช้ ในเนื้อหาสาระความรู้ผ่านระบบออนไลน์

รายการ X Bar S.D
2.1 ด้านวิทยากร
1. การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน * 1.36 2.21
2. ความสามารถในการอธิบายเนื้อหาของวิทยากร * 1.37 2.22
3. การเชื่อมโยงเนื้อหาในการฝึกอบรมในครั้งนี้ * 1.32 2.15
4. มีความครบถ้วนของเนื้อหาในการฝึกอบรม * 1.36 2.20
5. การใช้เวลาได้ตรงตามที่กำหนดไว้ * 1.33 2.16
6. การตอบข้อซักถามตรงประเด็นและชัดเจน * 1.33 2.17
2.2 ด้านรูปแบบการจัด / สื่อและอุปกรณ์/ ระยะเวลา
1. รูปแบบและวิธีการอบรมมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน * 1.33 2.16
2. ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ในการอบรมในครั้งนี้ * 1.31 2.13
3. ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม * 1.26 2.10
2.3 ด้านความรู้เเละความเข้าใจที่ได้รับในโครงการครั้งนี้
1. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ "ก่อน" การอบรม * 1.25 2.08
2. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ "หลัง" การอบรม * 1.31 2.13
2.4 ด้านการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้จริง
1. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ * 1.33 2.16
2. สามารถนำความรู้ไปเผยแพร่ เเละถ่ายทอดแก่เพื่อนร่วมงานต่อไปได้ * 1.33 2.16
3. สามารถให้ความรู้เเละคำปรึกษาแก่เพื่อนร่วมงานได้ * 1.31 2.13
4. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ * 1.33 2.17

โครงการอบรมออนไลน์ในครั้งนี้มีแง่มุมใดบ้างที่เป็นประโยชน์หรือมีคุณค่ากับท่านมากที่สุด

OK

ผังการตีพิมพ์ในแต่ละช่วง

เทคนิคการเขียนบทความวิจัย

องค์ประกอบของบทความวิจัย และการตีพิมพ์วารสาร

องค์ประกอบของบทความวิจัย และการตีพิมพ์วารสาร

การเขียนบทความวิจัย

-

เทคนิคการเขียนบทความวิจัย

การเขียนบทความวิจัย

การลงมือทำบทความวิจัย

สามารถนำไปใช้งานได้จริง 

ในด้านของการเลือกวารสารของแต่ละมหาลัย รวมทั้งหลักการเขียนบทความให้มีคุณภาพ

นำความรู้ไปใช้ได้จริง

สามารถนำไปปรับใช้ในบทความวิจัยของตนได้ในอนาคต

ได้รับความรู้การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ และการเขียนการนำเสนอบทความวิจัย

ได้รับความรู้การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ และการเขียนการนำเสนอบทความวิจัย

การเขียนบทความวิจัย

หลักการแนวคิดเกี่ยวกับการนำบทความไปเสนอตีพิมพ์

หลักการแนวคิดเกี่ยวกับการนำบทความไปเสนอตีพิมพ์

ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนบทความ และการหาแหล่งตีพิมพ์

 วิทยากรได้ชี้แนะ การนำเสนอรูปแบบการนำเสนอวิจัย การนำไปประยุกต์ใช้กับงาน

กระบวนการเขียนบมความวิจัยให้มีคุณภาพ และช่องทางการตีพิมพ์บทความ

เทคนิคในการสรุปและนำเสนอจุดเด่นของวิจัยจากรายงานฉบับสมบูรณ์ มาเขียนเรียบเรียงเป็นบทความวิจัย ตลอดจนความรู้เรื่องขั้นตอนและกระบวนการตีพิมพ์บทความวิจัยลงในวารสารทั้งในฐานข้อมูล TCI และ นานาชาติ 

นำความรู้ไปใช้ได้จริง

เทคนิคการเขียนบทความวิจัย

1
1
1
1
1
1
1

ข้อเสนอแนะ

OK

ตารางเวลาการอบรม การเตรียมตัว

-

ไม่มี

ไม่มี

-

-

จัดโครงการดี ๆ เรื่อย ๆค่ะ

​-

มีรายวิชาที่เน้นเรื่องของการจัดการเรียนรู้หรือการสอนที่ทันสมัย และเหมาะสมกับการนำไปใช้สอน 

เสนอตัวอย่างงานวิจัย R&D

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนในยุคNext Normal

มีรายวิชาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัย

ไม่มี

ไม่มี

​-

รูปแบบการอบรม อยากให้มีการอบรมแบบออนไซน์

รูปแบบการอบรม อยากให้มีการอบรมแบบออนไซน์

ไม่มี

ควรมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์อย่างต่อเนื่องค่ะ

การจัดการเรียนการสอนในแต่ละรูปแบบ

ไม่มีครับ ประทับใจที่อาจารย์ในสาขาวิชาและอาจารย์วิทยากรใจดีมากๆ ครับ น้องๆ นักศึกษา ป โท ก็เก่งมากเช่นกันครับ 

อบรมเรื่องการศึกษาในยุคNext Normal

จัดโครงการดี ๆ เรื่อย ๆค่ะ

1
1
1
1
1
1
1