ตอนที่ 1

ตอนที่ 1 การประเมินความพึงพอใจกิจกรรมที่ท่านได้เข้าร่วม Part 1 Please indicate your satisfaction with the activities you have participated in:

รายการ X Bar S.D
1. ความรู้ ความสามารถของวิทยากร/ อาจารย์ / Knowledge and abilities of speakers/lecturers 4.65 0.51
2. ความเป็นนานาชาติของวิทยากร/ อาจารย์ / Internationalization of speakers/lecturers 4.65 0.54
3. ความน่าสนใจ ความทันสมัย และความเป็นนานาชาติของกิจกรรมที่จัด / The attractiveness, modernity and internationalization of the activities organized 4.52 0.58
4. กิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะความเป็นนานาชาติให้แก่ท่าน / Activities to enhance your global competence 4.52 0.63
5. กิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัย / Activities to promote the internationalized image of the university 4.52 0.56
6. ความรู้ทางวิชาการที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม / Academic knowledge gained from participating in activities 4.57 0.53
7. ทักษะอื่น (นอกเหนือจากความรู้ทางวิชาการ) ที่รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม / Skills (other than academic knowledge) acquired by participating in activities 4.41 0.57
8. ความเหมาะสมของสถานที่การจัดกิจกรรม / Appropriateness of the event venue 4.40 0.68
9. ความเหมาะสมของเวลาที่การจัดกิจกรรม / Appropriateness of the timing of the activity 4.21 0.79
10. ความพึงพอใจต่อกิจกรรมในภาพรวม / Overall satisfaction with the activities 4.49 0.62
ความพึงพอใจโดยรวม (%) 89.88
ข้อเสนอแนะ

Good experience 

great meet.

Thank you for giving us so much knowledges

อยากให้มีกิจกรรมที่activeค่ะ เพื่อไม่ให้มันน่าเบื่อเกินไป

อยากให้ลดเวลาในการทำกิจกรรมเพราะใช้เวลาค่อนข้างเยอะ ขอบคุณค่ะ

I have learned more about English pedagogy in Japan. It's great to learn and understand other countries English pedagogy in Japan. Thank you for sharing such a good information. 

ดีมากเลยครับ อยากให้มีอีก

อยากให้จัดกิจกรรมแบบนี้อีกเรื่อยๆค่ะ 

วิทยากรอธิบายมีความเชี่ยวชาญ และมีความรู้ ความสามารถเป็นอย่างดี ประทับใจมากค่ะ อยากให้มีกิจกรรมแบบนี้อีกค่ะ

There is no suggestion 

รหัสนักศึกษา
6020117023
6020117025
6020117027
6020117029
6020117057
6020117145
6020117146
6020117147
6020117154
6020117156
6020117158
6120117050
6120117051
6120117052
6120117054
6120117055
6120117056
6120117057
6120117058
6120117080
6120117081
6120117082
6120117083
6120117085
6120117086
6120117123
6120117124
6120117125
6120117126
6120117127
6120117128
6120117130
6120117132
6120117133
6120117134
6120117135
6220114057
6220114057
6220114060
6220114084
6220117003
6220117003
6220117009
6220117011
6220117046
6220117054
6220117056
6220117057
6220117099
6220117100
6220117101
6220117102
6220117103
6220117104
6220117113
6220117115
6220117118
6220117121
6220117124
6220117127
6220117152
6220117158
6220117176
6220117184
6220117186
6220117191
6220117249
6220117282
6220117283
6220117289
6220117290
6220117291
6220117294
6220117296
6220117296
6320117093
6320117095
6320117098
6320117099
6320117101
6320117104
6320117107
6320117108
6320117109
6320117110
6320117114
6320117196
6320117197
6320117198
6320117199
6320117256
6320117257
6320117258
6320117259
6420117117
6420117118
6420117119
6420117120
6420117121
6420117123
6420117124
6420117218
6420117219
6420117220
6420117221
6420117223
6420117224
6420117225
6420117226
6420117227
6420117228
6420117229
6420117230
6420117231
6420117232
6420117233
6420117235
6420117236
6420117237
6420117238
6420210419