ตอนที่ 1

ตอนที่ 2 โปรดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการสัมมนาในภาพรวม

รายการ X Bar S.D
1. โดยภาพรวมกิจกรรมเป็นไปตามความคาดหวังของท่าน 3.29 2.12
2.1 เนื้อหามีความทันสมัยและเหมาะสมตรงตามวัตถุประสงค์ 3.35 2.15
2.2 ความสามารถในการถ่ายทอด/สื่อสาร/ให้ความเข้าใจ 3.34 2.15
2.3 วิทยากรมีคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถตรงกับเนื้อหาการอบรม 3.39 2.18
3.1 กิจกรรมเป็นประโยชน์ต่อครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา หรือนักศึกษาวิชาชีพครู 3.36 2.15
3.2 ท่านสามารถนำความรู้หรือแนวคิดที่ได้ไปต่อยอดใช้ในวิชาชีพได้จริง 3.33 2.15
4.1 การประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสาร ในการจัดโครงการในครั้งนี้ 3.21 2.09
4.2 ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม 3.24 2.09
4.3 ความเสถียรของระบบ/เครือข่ายที่ใช้ในการจัดอบรม 3.14 2.07
4.4 รูปแบบและวิธีการจัดอบรมมีความเหมาะสม 3.27 2.13