แบบประเมินการสัมมนา "การขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21"

วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2565

คำชี้แจง

    ขอให้ท่านตอบแบบประเมินให้ครบถ้วน เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนาการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

Email *
ชื่อ-นามสกุล *
สถานะผู้ตอบแบบประเมิน *
ชื่อหน่วยงาน/สถานที่ทำงาน/โรงเรียน *
สังกัด

ตอนที่ 2 แบบประเมินการสัมมนา "การขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21"

กำหนดระดับการประเมินความพึงพอใจไว้ 5 ระดับ คือ

      5 หมายถึง มากที่สุด

      4 หมายถึง มาก

      3 หมายถึง ปานกลาง

      2 หมายถึง น้อย

      1 หมายถึง น้อยที่สุด

รายการประเมิน ระดับความพึงพอใจ
1. ความเหมาะสมของหัวข้อที่ใช้ในการบรรยาย 5 4 3 2 1
2. ความครอบคลุมของเนื้อหาในการบรรยาย 5 4 3 2 1
3 .การนำความรู้/ประโยชน์จากกิจกรรมไปปรับใช้ 5 4 3 2 1
4. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดกิจกรรม 5 4 3 2 1
5. การประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม 5 4 3 2 1
6. ความเหมาะสมของช่องทางที่ใช้ในการจัดกิจกรรม 5 4 3 2 1
7. ความรู้ความสามารถของวิทยากรในหัวข้อที่บรรยาย 5 4 3 2 1
8. ความสามารถของวิทยากรในการถ่ายทอด/สื่อสาร/สร้างความเข้าใจ 5 4 3 2 1
9. การเปิดโอกาสให้ซักถามและแสดงความคิดเห็น 5 4 3 2 1
10. ความรู้หลังเข้าร่วมการบรรยาย 5 4 3 2 1

ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ